Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser

Allmänt

Alla Landeryd GKs klubbtävlingar genomförs enligt regler och rekommendationer baserat på SGFs ”Spel och Tävlingshandbok, utgåva 2019. Som tillägg kan särskilda tävlingsbestämmelser finnas för vissa tävlingar och anges då på inbjudan till respektive tävling.


Inbjudan

Inbjudan till tävling presenteras genom "Min golf" på www.golf.se


Deltagande

Klubbens tävlingar är öppna för alla från 13 år (vissa tävlingar från 18 år) som har officiellt handicap och är medlem i SGF-ansluten golfklubb. Eventuella undantag kan förekomma vilket anges särskilt i tävlingsprogrammet.

Spelare med klubbhandikapp som är medlem i Landeryd GK, får delta på officiellt hcp 36,0.


EGA Exakt Tävlingshandicap

För att få delta i klubbens tävlingar skall spelare uppfylla kraven för EGA exakt Tävlingshandikapp (ETH) vilket gäller även för deltagande i partävlingar och lagspel.

Scratchtävlingar är utan begränsning öppna även för spelare med EGA exakt handicap (EEH)


Anmälan

Anmälan till tävling kan ske en månad innan tävlingsdag.

Anmälan görs på "Min golf" på www.golf.se, i terminal eller i undantagsfall till Caddymaster eller receptionen i Vesterby

Anmälan till tävling kan göras fram till klockan 18.00 tre dagar före tävling om inte annat anges i tävlingsinbjudan..

Vid överanmälan gäller anmälningsordning eller vid scratchtävlingar i hcp-ordning.

Underskrider antalet deltagare (vid partävlingar antal par) i en lottad tävling 20 startande kommer tävlingen att ställas in och anmälningsavgiften återbetalas.

Önskemål om tidig eller sen start inom klassen kan önskas men ej garanteras vid vissa tävlingar.

Genom anmälan till tävlingges samtycke/godkännande till att startlista och tävlingsresultat redovisas i offentligt.


Startavgift

Startavgift betalas via "Min Golf" på golf.se eller i Caddymaster respektive receptionen i Vesterby i samband med anmälan.

Startavgiften är normalt 150 kronor för seniorer och 75 kronor för juniorer.

Beroende på medlemsform (vardags, en-eller två banor) och på vilken bana tävlingen spelas på kan tävlingsgreenfee á 300 kronor tillkomma.

För gästande spelare från andra klubbar tillkommer tävlingsgreenfee med 300 kr
SGFs Inrtoduktionskort, PGA-kort samt Landeryds Golfklubbs VIP kort kan ej utnyttjas vid tävling.


Klassindelning

Klassindelning görs efter exakt handicap och inte efter spelhandicap. Om inte annat angetts gäller följande klassindelning:

A-klass         +8,0   - 11,4

B-klass          11,5 - 21,4

C-klass          21,5 – 36,0

D-klass          36,1 – 54

Spelare är skyldig att ha korrekt hcp infört i GIT. Tävlingsspel på för hög hcp medför diskvalifikation. Tävlingsspel på för låg hcp är tillåtet om den låga hcp ej medför spel i fel tävlingsklass.

Spelare som fått sin exakta hcp ändrad efter anmälningstidens utgång skall spela på aktuell hcp men i ursprunglig klass.


Val av tee

Om inte annat framgår av tävlingsprogrammet spelar herrar från gul tee och damer från röd tee. Veteraner och knattar, d v s herrar 75 år eller äldre samt pojkar 12 år eller yngre får välja att tävla från röd tee vissa tävlingar. Val av tee ska då anges i samband med anmälan till tävling.

Spelare med hcp 37-54 spelar från röd tee.


Åldersklasser

Vid klubben tillämpas kalenderårsprincipen. Spelare anses hela året ha den ålder han/hon uppnår under året. Åldersklasserna vid KM är:

D Junior max 21 år
D 21 > 21 år
D 40 > 40 år
D 50 >50 år
D 60 >60 år
H Junior max 21 år
H 21 >21 år
H 30 >30 år
H 40 >40 år
H 50 >50 år         
H 60 >60 år

H 70 >70 år


Startlista

Startlista publiceras på www.golf.se senast klockan 12.00 två dagar före tävling. Starttid meddelas även genom e-post om e-postadress finns angiven i GIT.


Avanmälan

Avanmälan från tävlingen skall ske före anmälningstidens utgång.

Om avanmälan sker efter att lottningen ägt rum är man skyldig att erlägga startavgift.

Avanmälan ska göras via "Min golf" på www.golf.se eller i terminalen i shopen.

Om en spelare uteblir från tävling utan att avanmälan gjorts skall spelaren erlägga dubbel startavgift. Tills den avgiften är erlagd är spelaren avstängd från tävlingsspel på klubben.

Uppkommer akut förhinder att delta i tävling man är anmäld i, skall detta snarast meddelas tävlingsledning och/eller reception via telefon.


Scorekort

Scorekort utlämnas i Caddymaster och hämtas senast 15 minuter före aktuella starttid. Vid shotgunstart i tävling ska scorekortet hämtas före informationen från Tävlingsledningen, 30 min före starttid.

Efter avslutad tävlingsrunda lämnas scorekort i "Scoring area" utanför tävlingskansliet. När spelare lämnat scoring area anses scorekortet vara inlämnat (Regel 6-6b).


Avbrott i spel

Tävlingsledningen kan vid hotande fara t ex. åska eller andra orsaker avbryta spelet.


Resultat

Resultat publiceras på golf.se/Min golf snarast efter tävling.

Vid lika resultat i hcp-tävling tillämpas spelhandicap-metoden, vilken innebär att den spelare (par, lag) som vid lika resultat har erhållit minst antal slag mot banan rangordnas före, oberoende av hur spelhandicapen utnyttjats. I andra hand samt vid scratchtävlingar gäller den matematiska metoden.


Prisutdelning

Prisutdelning sker snarast efter att tävlingen avslutats. Prisutdelning kan ske totalt för hela tävlingen eller klassvis efter tävlingsledares beslut.

Pris ska hämtas personligen. Spelare som enligt resultatlistan ska erhålla pris men som inte är närvarande vid prisutdelningen har avsagt sig rätten att motta pris.

Vid synnerliga skäl kan tävlingsledaren godkänna att pris utlämnas till ombud. Detta ska dock alltid meddelas och godkännas av tävlingsledaren innan tävling. Tävlingsledningen kan inte vara ombud.

Priser som ej hämtas, av spelare eller av tävlingsledningen godkänt ombud, går vidare till nästa pristagare. Gäller det kvalificering till nästa steg i en tävling, går vederbörande vidare men inte priset.


Handicaprond

Tävlingsledningen kan vid otjänlig väderlek eller då andra omständigheter motiverar detta, förklara en rond som icke hcp-påverkande. OBS! Detta gäller endast höjning av hcp.


Tävlingsledare

Tävlingsledare, inklusive kontaktuppgifter, anges på inbjudan till tävling.


Mobiltelefon
eller annan utrustning (personsökare el. dyl.)som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får dock användas vid nödsituationer och vid kontakt med tävlingsledning och domare.


Caddie

Vid samtliga tävlingar har spelare rätt att använda sig av caddie. Undantag är juniortävlingar.


Golfbil, persontransportmedel

Persontransporthjälpmedel såsom golfbil, golfmoped, cykel, Segway eller motsvarande får inte användas i tävling utan speciellt tillstånd utfärdat av styrelsen vid Landeryd GK eller klubbdirektören. Ansökan om tillstånd skall göras i god tid innan tävling

Tävlingsledare skall i samband med anmälan alltid informeras om att golfbil kommer att användas. Golfbilen är då en del av spelarens utrustning och får inte användas av andra spelare i samma boll. I partävling får utrustning men inte person bäras av bil. Den räknas då som Caddie.


Avståndsmätare

Användning av avståndsmätare är tillåtet vid klubbtävlingar, ref Regel 14-3:


”Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare eller multifunktionell apparat t.ex mobiltelefon som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet) är användandet av en sådan ytterligare funktion ett brott mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation..

Anm: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta.

 

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsprogram och tävlingsbestämmelser.